Hướng dẫn sử dụng
 
 
Tài liệu hướng dẫn sử dụng quản trị hệ thống
- Quản lý đơn vị/phòng ban.
- Cấp quyền tài khoản người sử dụng.
- Quản trị danh mục.
- Cấu hình đơn vị.