Hướng dẫn sử dụng
 
 
Tài liệu hướng dẫn sử dụng vài trò Văn Thư - Lãnh đạo - Chuyên viên
Tiếp nhận văn bản đến.
- Xử lý văn bản đến.
- Lãnh đạo bút phê văn bản đến.
- Phát hành văn bản đi.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng quản trị hệ thống
- Quản lý đơn vị/phòng ban.
- Cấp quyền tài khoản người sử dụng.
- Quản trị danh mục.
- Cấu hình đơn vị.